آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

رفع خطای cannot allocate vector of size در R

در برخی موارد به علت بالا بودن حجم محاسبات، محدودیت رم سیستم، تنظیمات نامناسب و غیره با این خطا مواجه می شوید. برای رفع این خطا کافیست با توابع memory.size و memory.limit میزان استفاده R از ظرفیت رم خود را افزایش دهید تا مشکل برطرف شود.