آموزش برنامه نویسی R

آموزش خصوصی برنامه نویسیدوره هنر برنامه نویسی با R

مقایسه دو رابط گرافیکی RStudio و R Commander

مقایسه دو رابط گرافیکی RStudio و R Commander

بدون شک بهترین رابط گرافیکی برای زبان برنامه نویسی R در این روزها RStudio است اما با توجه به ساده تر بوده محیط R Commander یک بررسی کوتاه انجام داده ایم و در نهایت تفاوت ها و شباهت های هر دو رابطه گرافیکی را با هم مقایسه کرده ایم.